Làm thế nào để xây dựng Văn hoá công sở ở Tổ chức, Cơ quan hành chính sự nghiệp

Văn hóa công sở (VHCS) là tổng hòa những giá trị hữu hình và vô hình bao gồm: Trình độ nhận thức, phương pháp tổ chức, quản lý, môi trường cảnh quan, những phương tiện làm việc, đạo đức nghề nghiệp, phong cách giao tiếp ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, lao động (CBCC,VC) và sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các yếu tố đó để xây dựng một môi trường công sở văn minh, lịch sự, hoạt động đúng pháp luật, hiệu quả cao. Xây dựng văn hóa công sở là xây dựng lề lối, nề nếp làm việc khoa học, có trật tự kỷ cương, tuân theo những nội quy, quy định chung nhưng không mất đi tính dân chủ. Nó đòi hỏi nhà lãnh đạo, quản lý cũng như các thành viên của cơ quan phải quan tâm đến hoạt động chung của cơ quan mình. Muốn như thế CBCC,VC phải tôn trọng kỷ luật cơ quan, phải chú ý đến danh dự của cơ quan trong cư xử với mọi người, đoàn kết và hợp tác trên những nguyên tắc chung.

VHCS có vai trò quan trọng trong tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính sự nghiệp cũng như trong thực thi nhiệm vụ của CBCC,VC. Xây dựng VHCS tiến bộ, văn minh, hiện đại sẽ góp phần tạo nên nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương, dân chủ tạo được sự đoàn kết và chống bệnh quan liêu, cửa quyền. Môi trường VHCS tốt đẹp sẽ tạo được niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan công quyền, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, công tác cải cách hành chính. Làm cho CBCC,VC hoàn thiện mình, phát huy hết năng lực, khuyến khích họ hăng say với công việc, mỗi người công chức đều thấy rõ trách nhiệm của mình và luôn tự nguyện làm tròn nhiệm vụ, hoàn thành tốt phần việc được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Thực tế việc thực hiện VHCS hiện nay ở các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đã quan tâm xây dựng VHCS theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước,Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức, Nghị định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, … Các cơ quan, đơn vị đã triển khai cụ thể hóa vào nội quy, quy chế và tổ chức thực hiện trong ngành, đơn vị mình. Phần đông CBCC,VC thực hiện tốt nếp sống VHCS, làm việc đúng giờ, khoa học, chuẩn mực trong giao tiếp, trang phục lịch sự, tận tụy với công việc,… Ngoài những mặt được, hiện nay vẫn tồn tại khá nhiều hạn chế trong thực hiện VHCS, như: Tình trạng CBCC,VC đi làm muộn, đi họp muộn, nói chuyện riêng, lướt website trong giờ họp, trang phục không phù hợp khi đến công sở, tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp, chưa giữ vệ sinh chung, thiếu ý thức trách nhiệm trong công việc được giao đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, đến đồng nghiệp, bộ mặt của cả cơ quan, đơn vị. Ở một số cơ quan quản lý nhà nước, tinh thần tự quản, tự giác của một số công chức, viên chức còn thấp, tính ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm trong công tác, thiếu nhiệt tình, nhiệt huyết trong công việc, tính quan liêu, cửa quyền, tắc trách vẫn tồn tại làm giảm lòng tin của nhân dân với cơ quan nhà nước, giảm hiệu quả công việc, cản trở sự phát triển và làm mất đi hình ảnh đẹp của người cán bộ. Đây là hiện tượng đáng phải suy nghĩ và cần phải triệt để khắc phục ngay để xây dựng môi trường văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Xây dựng VHCS trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp hiện nay cần quan tâm đến một số giải pháp, đó là:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đội ngũ CBCC,VC về VHCS và tầm quan trọng của VHCS. Chú trọng đến công tác tuyên truyền miệng, gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào thi đua xây dựng người cán bộ công chức “trung thành – tận tụy – sáng tạo – gương mẫu”. Phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, CBCC,VC.

Thứ hai, các cơ quan, đơn vị cần xây dựng, hoàn thiện các quy định về VHCS, bao gồm: Quy định về trang phục, lễ phục, đeo thẻ chức danh CBCC,VC; quy định về văn hóa ứng xử nơi công sở, thái độ, tác phong giao tiếp trong đơn vị; quy định về tiếp và giải quyết công việc của công dân; quy định về kỷ luật, hội họp, hội thảo,…

Thứ ba, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong xây dựng và thực hiện VHCS. Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần thường xuyên quan tâm, gương mẫu và nghiêm túc trong tổ chức thực hiện VHCS của cơ quan, đơn vị mình. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện VHCS trong cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc.

Thứ tư, chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng, động viên CBCC,VC thực hiện tốt VHCS. Bổ sung việc thực hiện VHCS vào tiêu chí bình xét thi đua hằng năm. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về VHCS./.

Nội dung liên quan

About The Author